Polityka prywatności usługi Newsletter

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez administratora danych osobowych, danych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usługi Newsletter.

2. Administratorem danych osobowych jest Diana Piech prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo-Usługowa LAGENKO Diana Piech z siedzibą przy ul. Cesarza 15/4, 30-427 Kraków, NIP 918-190-19-28, REGON: 121536876, działająca na podstawie wpisu do prowadzonej przez Urząd Miasta Krakowa ewidencji działalności gospodarczej pod nr 3446/2011 z dnia 03.06.2011 r. (zwana dalej „Administratorem”).

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usługi Newsletter, w szczególności poprzez stosowną ochronę tychże danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.

5. Użytkownik zapisując się na Usługę Newsletter obowiązany jest podać następujące dane osobowe: swój adres e-mail.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Usługi Newsletter.

7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 5 powyżej wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi Newsletter.

8. Administrator może wskazać inne niż podane w ust. 5 powyżej dane osobowe Użytkowników służące korzystaniu z Usługi Newsletter, z tym zastrzeżeniem, iż mogą być one przetwarzane wyłącznie za uprzednią zgodą danego Użytkownika wyrażoną po powiadomieniu go przez Administratora o kategorii tychże danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o ich odbiorcach, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

9. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie. W tym celu winien on wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej zakupy@lagenko.pl z prośbą o zmianę jego danych osobowych, wskazując jednocześnie sposób w jaki zmiana ta powinna zostać dokonana.

10. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę udzieloną Administratorowi na przetwarzanie jego danych osobowych. W tym celu winien on wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej zakupy@lagenko.pl z prośbą o usunięcie jego danych osobowych. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Administrator nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarza, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.

11. Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.

12. W związku z odwiedzaniem przez Użytkownika strony internetowej, w ramach której można zapisywać się na Usługę Newsletter, Administrator jest w posiadaniu adresów IP Użytkowników oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z tejże strony, zapisywanych w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego, jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej strony www, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi poszczególnych Użytkowników.

13. Poza danymi wskazanymi w ust. 12 powyżej, strona internetowa w ramach, której można zapisywać się na Usługę Newsletter w sposób automatyczny zbiera dane zawarte w plikach cookies podczas jej odwiedzania. Poprzez „pliki cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych.

14.Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora wyłącznie w celu obsługi Portalu, w tym aby rozpoznać urządzenie Użytkownika i wyświetlić Portal dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, a także aby tworzyć anonimowe statystyki tego serwisu, w ramach którego można zapisywać się na Usługę Newsletter.

15. Pliki cookies nie są wykorzystywane do pozyskiwania jakichkolwiek danych osobowych o Użytkownikach.

16. Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

a) w przeglądarce Internet Explorer,

b) w przeglądarce Mozilla Firefox,

c) w przeglądarce Chrome,

d) w przeglądarce Opera, albo

e) w przeglądarce Safari

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.

17. Zbiór danych osobowych Użytkowników został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych pod numerem 009745/2012i wpisany do księgi nr 114467.


Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Pinterest
Contact us